สำรวจตรวจสอบท่อระบายน้ำและทิศทางการไหลของน้ำ เพื่อนำข้อมูลมาดำเนินการปรับปรุงระบบระบายน้ำให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

นายวุฒิชัย เขียวหวาน รองนายกเทศมนตรีตำบลดอนเจดีย์ และพนักงานเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ ทำการสำรวจตรวจสอบท่อระบายน้ำและทิศทางการไหลของน้ำ เพื่อนำข้อมูลมาดำเนินการปรับปรุงระบบระบายน้ำให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

    • ตุลาคม 2566-กันยายน 2567

0-3559-1240

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์​​

@donjadee​