สำรวจบ้านเพื่อขอรับเงินสนับสนุนการปรับสภาพแวดล้อมที่อยุ่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ

นายสุทธิศักดิ์ ชัยธนทรัพย์ นายกเทศมนตรีตำบลดอนเจดีย์ พร้อมด้วย นายวุฒิชัย เขียวหวาน รองนายกเทศมนตรีตำบลดอนเจดีย์ และนายสรร วีระวงษ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลดอนเจดีย์ และงานพัฒนาชุมชน เทศบาลตำบลดอนเจดีย์ ลงพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อสำรวจบ้านเพื่อขอรับเงินสนับสนุนการปรับสภาพแวดล้อมที่อยุ่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. ณ ชุมชนในเขตเทศบาลตำบลดอนเจดีย์

    • ตุลาคม 2566-กันยายน 2567

0-3559-1240

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์​​

@donjadee​