โครการฝึกอบรมบทบาทของผู้นำชุมชนในการประนอมและระงับข้อพิพาท

โครงการฝึกอบรมบทบาทของผู้นำชุมชนในการประนอมและระงับข้อพิพาท ในระดับท้องถิ่นที่มีต่อชุมชน ใน วันพุธที่ 15 ธันวาคม 2564 ณ เทศบาลตำบลดอนเจดีย์ เพื่อให้ความรู้ในการไกล่เกลี่ยและระงับข้อพิพาทในชุมชน

    • ตุลาคม 2564-กันยายน 2565
    • เทศบาลตำบลดอนเจดีย์
    • 15-12-2021

0-3559-1240

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์​​

@donjadee​