โครงการการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย

นายสุทธิศักดิ์ ชัยธนทรัพย์ นายกเทศมนตรีตำบลดอนเจดีย์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ และงานพัฒนาชุมชน เทศบาลตำบลดอนเจดีย์ ออกสำรวจบ้าน ในวันที่ 22 กันยายน 2566 เวลา 14.00 น. เพื่อขอรับเงินสนับสนุนโครงการการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุพรรณบุรี และแจกข้าวที่ได้รับการสนับสนุนจากวัดตรีวิสุทธิธรรมให้กับผู้สูงอายุที่รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจากเทศบาลตำบลดอนเจดีย์

    • ตุลาคม 2565-กันยายน 2566

0-3559-1240

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์​​

@donjadee​