โครงการกำจัดวัชพืชรอบพระบรมราชานุสรณ์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับกรรมการชุมชนและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลดอนเจดีย์ ร่วมด้วยช่วยกันกำจัดวัชพืชรอบเหมืองพระบรมราชานุสรณ์สมเด็จพระนเรศวร ในวันที่ 12 มีนาคม 2562 เพื่อให้เกิดความสวยงามเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่ามอง

    • มกราคม 2562-มีนาคม 2562
    • เทศบาลตำบลดอนเจดีย์
    • 12-03-2019

0-3559-1240

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์​​

@donjadee​