โครงการขยะรีไซเคิล

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมฯ ได้ดําเนินการจัดโครงการคัดแยกขยะรีไซเคิล ปีงบประมาณ
2564 เพื่อสร้างองค์ความรู้ให้กับประชาชนในการประดิษฐ์/ดัดแปลงหรือแปรรูปสิ่งของเหลือใช้ให้เกิดประโยชน์ ลดขยะต้นทางจากของเหลือใช้และนําไปใช้ใหม่ ในวันที่ 21 ธันวาคม 2563 เวลา 9.00 น.
ณ เทศบาลตําบลดอนเจดีย์

    • ตุลาคม 2563-กันยายน 2564
    • เทศบาลตำบลดอนเจดีย์
    • 21-12-2020

0-3559-1240

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์​​

@donjadee​