โครงการจัดทำแผนสุขภาพชุมชน

นายสุทธิศักดิ์ ชัยธนทรัพย์ นายกเทศมนตรีตำบลดอนเจดีย์ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และ ประชาชนจัดทำแผนชุมชนจัดทำแผนสุขภาพชุมชน กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ เพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาด้านสุขภาพอนามัยของประชาชนในพื้นที่ และให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนชุมชน ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 เวลา 9.00 น. ณ เทศบาลตำบลดอนเจดีย์

    • ตุลาคม 2564-กันยายน 2565
    • เทศบาลตำบลดอนเจดีย์
    • 17-11-2021

0-3559-1240

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์​​

@donjadee​