โครงการซ้อมแผนอัคคีภัยฯ

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์ กองการศึกษาได้ดำเนินการฝึกอบรมป้องกันอัคคีภัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ เพื่อให้ความรู้กับบุคลากรทางการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ โดยฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริง ให้กับบุคลากรทางการศึกษาและเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 9.30 น. ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลดอนเจดีย์

    • มกราคม 2562-มีนาคม 2562
    • เทศบาลตำบลดอนเจดีย์
    • 28-02-2019

0-3559-1240

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์​​

@donjadee​