โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ฯ

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลดอนเจดีย์ ดำเนินโครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพรศรีสวางควัฒนาวรขัติยราชนารี ประจำปี 2565 ในวันที่ 17 สิงหาคม 2565 เวลา 7.00 น. ณ ดอนเจดีย์ประชาคม เพื่อบริการตรวจคัดกรองความเสี่ยงด้านสุขภาพของประชาชนอายุ 35 ปี ขึ้นไป และเป็นการค้นหาผู้ป่วยรายใหม่ โดยบุคลากรทางการแพทย์จากโรงพยาบาลวิภาวดี ปิยราษฎร์ มีประชากรเข้ารับการตรวจเป็นจำนวนมาก

    • ตุลาคม 2564-กันยายน 2565
    • เทศบาลตำบลดอนเจดีย์
    • 17-08-2022

0-3559-1240

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์​​

@donjadee​