โครงการตักบาตรเนื่องในวันข้นปีใหม่ 2562

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์ ได้ดำเนินการจัดโครงการตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2562ในวันที่ 1 มกราคม 2562 เวลา 7.00 น. ณ ลานพระบรมราชานุสรณ์สมเด็จพระนเรศวนมหาราช อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อเป็นการส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามให้คงอยู่สืบไป

    • มกราคม 2562-มีนาคม 2562
    • เทศบาลตำบลดอนเจดีย์
    • 01-01-2019

0-3559-1240

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์​​

@donjadee​