โครงการตามรอยพ่ออยู่อย่างพอเพียงเพื่อขับเคลื่อนแผนชุมชนสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

นายสุทธิศักดิ์ ชัยธนทรัพย์ นายกเทศมนตรีตำบลดอนเจดีย์ พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ และคณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ เข้าร่วมโครงการตามรอยพ่ออยู่อย่างพอเพียงเพื่อขับเคลื่อนแผนชุมชนสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ในวันที่ 2 - 3 พฤศจิกายน 2566 ณ จังหวัดกาญจบุรี เพื่อส่งเสริมให้กรรมการชุมชน และตัวแทนภาคประชาชน ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนชุมชน และศึกษาดูงานจากหน่วยงานที่ประสบความสำเร็จในการนำทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงหลักของการพึ่งพาตนเอง และการพัฒนาผลผลิตในชุมชนให้เกิดมูลค่า

    • ตุลาคม 2566-กันยายน 2567

0-3559-1240

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์​​

@donjadee​