โครงการตามรอยพ่ออยู่อย่างพอเพียง

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์ ได้จัดทำโครงการตามรอยพ่ออยู่อย่างพอเพียง เพื่อขับเคลื่อนแผนชุมชนสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อให้ชุมชนได้ ร่วมคิด ร่วมทำ แสดงศักยภาพการพัฒนาชุมชน ร่วมกันกำหนดแนวทางและกำหนดกิจกรรมการพัฒนาของชุมชนจากกระบวนการจัดทำแผนชุมชน ระหว่างวันที่ 3 - 4 ธันวาคม 2562 โดยฝึกอบและดูงาน ณ แหล่งเรียนรู้การเกษตรสวนผักปากช่อง หมู่บ้าน OTOP นวัตวิถี หมู่บ้านไทยสามัคคี จังหวัดนครราชสีมา

    • ตุลาคม 2562-ธันวาคม 2562
    • เทศบาลตำบลดอนเจดีย์
    • 04-12-2019

โครงการตามรอยพ่ออยู่อย่างพอเพียง เพื่อขับเคลื่อนแผนชุมชนสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์ ได้จัดทำโครงการตามรอยพ่ออยู่อย่างพอเพียง เพื่อขับเคลื่อนแผนชุมชนสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อให้ชุมชนได้ ร่วมคิด ร่วมทำ แสดงศักยภาพการพัฒนาชุมชน ร่วมกันกำหนดแนวทางและกำหนดกิจกรรมการพัฒนาของชุมชนจากกระบวนการจัดทำแผนชุมชน ระหว่างวันที่ 3 – 4 ธันวาคม 2562 โดยฝึกอบและดูงาน ณ แหล่งเรียนรู้การเกษตรสวนผักปากช่อง หมู่บ้าน OTOP นวัตวิถี หมู่บ้านไทยสามัคคี จังหวัดนครราชสีมา

0-3559-1240

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์​​

@donjadee​