โครงการบริหารขยะมูล ฝอยในชุมชน

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์ จัดโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ชุมชนมีความรู้ในการคัดแยกขยะตามหลัก 3Rs และรณรงค์กระตุ้นให้ประชสชนคัดแยกขยัที่ต้นทาง พร้อมทั้งมีการดำเนินงาน ด้านการจัดการขยะมูลฝอยเป็นรูปธรรมโดยเชิญวิทยากรจากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุพรรณบุรี บรรยายให้ความรู้เรื่อ "สิ่งแวดล้อมและการคีดแยกขยะ" ให้กับประชาชนในเขตเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ (ชั้น2) อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรฯบุรี

    • ตุลาคม 2564-กันยายน 2565
    • เทศบาลตำบลดอนเจดีย์
    • 21-07-2022

0-3559-1240

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์​​

@donjadee​