โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย

เทศบาลตําบลดอนเจดีย์ ได้ดําเนินโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน โดยได้จัด
อบรม เมื่อ วันที่ 8 มกราคม 2563 โดยได้วิทยาการจากเทศบาลตําบลกรับใหญ่ อ.บ้านโป่ง
จังหวัดราชบุรี เรื่อง การบริหารจัดการขยะตามหลัก 3 ช. การนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่
การจัดการขยะอย่างยั่งยืน

    • มกราคม 2563-กันยายน 2563
    • เทศบาลตำบลดอนเจดีย์
    • 08-01-2020

เทศบาลตําบลดอนเจดีย์ ได้ดําเนินโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน โดยได้จัดอบรม เมื่อ วันที่ 8 มกราคม 2563 โดยได้วิทยาการจากเทศบาลตําบลกรับใหญ่ อ.บ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี เรื่อง การบริหารจัดการขยะตามหลัก 3 ช. การนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การจัดการขยะอย่างยั่งยืน กระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะชุมชน โดยชุมชน และการสร้างชุมชนปลอดขยะ หน้าบ้านหน้ามอง ใส่ใจสิ่งแวดล้อมน้อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของชุมชนบ้านรางพลับ และได้ศึกษาดูงาน เมื่อ 9-10 มกราคม 2563 ศึกษาดูงาน ณ อบต.ดอนแก่ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่และ ทต.ป่าสัก อ.เมือง จ.ลําพูนเรื่องการบริหารจัดการขยะ มูลฝอยและชุมชนต้นแบบ zero waste คือแนวทางในการลดการเกิดขยะตั้งแต่ต้นทาง ทําให้ ปริมาณขยะที่ต้องนําไปกําจัดให้ลดเหลือน้อยที่สุดจนเป็นศูนย์ซึ่งหัวใจสําคัญของแนวคิดขยะเหลือศูนย์ คือ การจัดการขยะที่ต้นทาง เน้นการลดขยะ การใช้ซ้ํา และการคัดแยกเพื่อนํากลับมาใช้ใหม่ ก่อนนําไปกําจัด ซึ่งแตกต่างจากการจัดการขยะในปัจจุบันที่เน้นการกําจัดหรือจัดการขยะที่ปลายทาง มากกว่าการแก้ไขที่ต้นทาง โดยสามารถเริ่มต้นได้ตั้งแต่ที่บ้านของเราเอง และทุกคนในครอบครัวลงมือทําได้ทันที ด้วยหลักการ 3Rs

0-3559-1240

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์​​

@donjadee​