โครงการบริหารจัดการขยะในชุมชน เพื่อสร้างเป็นชุมชนต้นแบบฯ

เทศบาลตําบลดอนเจดีย์ โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้นําชุมชนในเขตเทศบาลตําบล
ดอนเจดีย์ ศึกษาดูงานเรื่องการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน เพื่อสร้างเป็นชุมชนต้นแบบคัดแยกขยะต้นทาง และเพื่อบริหารจัดการขยะอันตราย ได้รับการกําจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ในวันที่ 10 กันยายน 2563 เวลา 6.00 น. ณ เทศบาลตําบลกรับใหญ่ และเทศบาลตําบลกระจับ จังหวัดราชบุรี

    • มกราคม 2563-กันยายน 2563
    • เทศบาลตำบลดอนเจดีย์
    • 10-09-2020

0-3559-1240

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์​​

@donjadee​