โครงการปฐมนิเทศ

นายสรร วีระวงษ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลดอนเจดีย์ เป็นประธานเปิดงานโครงการก้าวแรกแห่ง
ความสำเร็จ ในวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ เพื่อให้ผู้ปกครองได้ทราบและเข้าใจถึงการจัดการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับ เด็กระดับปฐมวัย หลักสูตรการเรียนการสอน / โครงการ / กิจกรรม แนวทางการปฏิบัติงาน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลดอนเจดีย์

    • ตุลาคม 2563-กันยายน 2564
    • เทศบาลตำบลดอนเจดีย์
    • 10-06-2021

 

0-3559-1240

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์​​

@donjadee​