โครงการประชาคมท้องถิ่น

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์ ได้ดำเนินการประชาคมท้องถิ่น ประจำปี 2562 โดยได้ให้ประชาชนทั้ง 5 ชุมชนร่วมคิด ร่วมกันทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปรึกษาปัญหาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สำหรับการพัฒนาท้องถิ่นของเราให้มีประสิทธิภาพร่วมเสนอแนะปัญหาและความต้องการ ในวันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา10.00น. ณ เทศบาลตำบลดอนเจดีย์

    • มกราคม 2563-กันยายน 2563
    • เทศบาลตำบลดอนเจดีย์
    • 06-02-2019

0-3559-1240

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์​​

@donjadee​