โครงการประชุมผู้ปกครอง

นางภัทรารัตน์ แสงภู่ หัวหน้าสําปลัดเทศบาลรักษาการแทน ผู้อํานวยการกองการศึกษาได้เชิญผู้ปกครองเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ผู้ปกครองได้รับทราบผลการจัดการเรียนการสอน และร่วมวางแผนในการจัดการสอน เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ปกครองกับบุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในวันที่ 4 ธันวาคม 2563 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตําบลดอนเจดีย์

    • ตุลาคม 2563-กันยายน 2564
    • เทศบาลตำบลดอนเจดีย์
    • 04-12-2020

0-3559-1240

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์​​

@donjadee​