โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์ โดยนายสุทธิศักดิ์ ชัยธนทรัพย์ นายกเทศมนตรีตำบลดอนเจดีย์ ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุพรรณบุรี ได้ดำเนินการมอบบ้าน ผู้ที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน จำนวน 10 หลัง ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ในชุมชนถ้ำพระ ชุมชนดอนประดู่ และชุมชนปราบไตรจัก ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป โดยมีเจ้าหน้าที่ของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุพรรณบุรี คณะผู้บริหาร กรรมการชุมชน และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลดอนเจดีย์ ร่วมเป็นเกียรติการส่งมอบในครั้งนี้

    • ตุลาคม 2566-กันยายน 2567

0-3559-1240

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์​​

@donjadee​