โครงการปลูกจิตสำนึกในการป้องกันและปราบปราบการทุจริตให้กับสภาเด็กและเยาวชนชุมชนดอนเจดีย์

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์ จัดโครงการปลูกจิตสำนึกในการป้องกันและปราบปราบการทุจริตให้กับสภาเด็กและเยาวชนชุมชนดอนเจดีย์ เพื่อให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชนด้านคุณธรรม จริยธรรม และความซื่อสัตย์ รวมทั้งปลูกฝังด้านคุณธรรม จริยธรรม อย่างยั่งยืน เพื่อสร้างกระแสต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นและการโกงทุกรูปแบบ ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2566 เวลา 9.00 น. ณ เทศบาลตำบลดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี

    • ตุลาคม 2565-กันยายน 2566

0-3559-1240

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์​​

@donjadee​