โครงการปั่นรักปั่นบุญ

นายสุทธิศักดิ์ ชัยธนทรัพย์ นายกเทศมนตรีตําบลดอนเจดีย์ สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล และประชาชนในเขตเทศบาลตําบลดอนเจดีย์ นําจักรยานมาร่วมปั่นกับโครงการ "ปั่นรักษ์ ปั่นบุญ"เพื่อรณรงค์และเชิญชวนประชาชนร่วมทําบุญและถวายเทียนพรรษาไปถวายวัดสวนไทรวนาราม และวัดดอนเจดีย์ ในวันที่ 3 กรกฏาคม 2563 เวลา 8.00 น.

    • มกราคม 2563-กันยายน 2563
    • เทศบาลตำบลดอนเจดีย์
    • 03-07-2020

0-3559-1240

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์​​

@donjadee​