โครงการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ

    • ตุลาคม 2564-กันยายน 2565
    • 20-07-2022

 

             เทศบาลตำบลดอนเจดีย์ จัดโครงการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ โดยจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 การใช้ชุดตรวจ ATK ด้วยตนเอง และการทำความสะอาดและทิ้งหน้ากากอนามัยอย่างถูก ให้กับกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 87 คน  เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2565 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลดอนเจดีย์

0-3559-1240

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์​​

@donjadee​