โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

เทศบาลตําบลดอนเจดีย์ ร่วมกับสํานักงานปศุสัตว์ อําเภอดอนเจดีย์ ออกหน่วยบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และบริการผ่าตัดทําหมัน เฉพาะสุนัขและแมวเพศผู้ ในวันจันทร์ที่ 6 มกราคม 2563 เวลา 9.00 - 12.00 น. ณ ศาลาสถิตยุทธการ บริเวณลานพระบรมราชานุสรณ์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช อําเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี

    • มกราคม 2563-กันยายน 2563
    • เทศบาลตำบลดอนเจดีย์
    • 06-01-2020

0-3559-1240

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์​​

@donjadee​