โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์ ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัข-แมว ตามโครงการสัตว์ ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา ๘.๐๐ - ๑๒.๐๐น.

    • ตุลาคม 2563-กันยายน 2564
    • เทศบาลตำบลดอนเจดีย์
    • 02-06-2021

การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัข-แมว

ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

            เทศบาลตำบลดอนเจดีย์ ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัข-แมว ตามโครงการสัตว์

ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา ๘.๐๐ – ๑๒.๐๐น.ตาม

สถานที่ดังนี้

๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ ชุมชนดอนประดู่ บริเวณข้างบ้านนางธรรมญลักษณ์  ดอกตะเคียน

๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ ชุมชนสันติสุข บริเวณสวนสาธารณะกลางแจ้ง

๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ ชุมชนถ้ำพระ บริเวณหน้าบ้าน ประธานกรรมการชุมชนถ้ำพระ

๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ ชุมชนปราบไตรจักร และ ชุมชนไชยานุภาพ บริเวณด้านหลังป้อมตำรวจ

๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ ชุมชนปราบไตรจักร และ ชุมชนไชยานุภาพ บริเวณเทศบาลตำบลดอนเจดีย์

0-3559-1240

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์​​

@donjadee​