โครงการผูกใจสัมพันไทย-จีน

นายสุทธิสักดิ์ ชัยธนทรัพย์ นายกเทศมนตรีตำบลดอนเจดีย์ ได้เดินทางไปดูแลเด็กนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ ด้วยตนเอง ในโครงการศึกษาเรียนรู้นอกห้องเรียน วันที่ 6 กันยายน 2565 ณ บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ เพื่อให้เด็กเรียนรู้และอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

    • ตุลาคม 2564-กันยายน 2565
    • เทศบาลตำบลดอนเจดีย์
    • 27-08-2022

0-3559-1240

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์​​

@donjadee​