โครงการฝึกอบรมป้องกันอัคคีภัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลดอนเจดีย์ จัดโครงการฝึกอบรมการป้องกันอัคคีภัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 9.30 น. ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ โดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ เพื่อเป็นการซ้อมแผน จำลองเหตุการณ์ และการเคลื่อนย้ายผู้ประสบเหตุ การให้ความรู้เกี่ยวกับการเกิดเหตุไฟไหม้ การระงับเหตุไฟไหม้เบื้องต้น การให้ความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการดับเพลิงแก่เด็กนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลดอนเจดีย์

    • ตุลาคม 2563-กันยายน 2564
    • เทศบาลตำบลดอนเจดีย์
    • 25-02-2021

0-3559-1240

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์​​

@donjadee​