โครงการฝึกอบรมป้องกันอัคคีภัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์ จัดโครงการฝึกอบรมป้องกันอัคคีภัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ ระหว่างวันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลดอนเจดีย์

    • ตุลาคม 2566-กันยายน 2567

0-3559-1240

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์​​

@donjadee​