โครงการฝึกอบรมป้องกันอัคคีภัย

นางภัทรารัตน์ แสงภู่ หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนผู้อํานวยการกองการศึกษา พนักงานเทศบาลเข้าร่วมซ้อมแผนโครงการฝึกอบรมป้องกันอัคคีภัย ประจําปี 2563 ให้ความรู้กับบุคลากรทางการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตําบลดอนเจดีย์ รู้วิธีปฏิบัติในขณะที่เกิดอัคคีภัย อีกทั้งเตรียมความพร้อมฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริงให้กับบุคลากรทางการศึกษาและเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตําบลดอนเจดีย์ ในการป้องกันอัคคีภัย

    • ตุลาคม 2563-กันยายน 2564
    • เทศบาลตำบลดอนเจดีย์
    • 26-04-2021

0-3559-1240

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์​​

@donjadee​