โครงการฝึกอบรมเพื่อให้ความรู้การป้องกันโรคโควิค-19

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลดอนเจดีย์ ดำเนินการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลดอนเจดีย์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙) และกระบวนการขั้นตอนในการรับ-ส่ง ในสถานที่ควบคุมเพื่อสังเกตอาการเริ่มป่วย หรือศูนย์พักรอ จากวิทยากรสาธารณสุขอำเภอดอนเจดีย์ในวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ เทศบาลตำบดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี

    • ตุลาคม 2563-กันยายน 2564
    • เทศบาลตำบลดอนเจดีย์
    • 25-08-2021

0-3559-1240

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์​​

@donjadee​