โครงการฝึกอาชีพระยะสั้น

นายสุทธิศักดิ์ ชัยธนาทรัพย์ นายกเทศมนตรีตำบลดอนเจดีย์ ได้มอบหมายให้งานพัฒนาชุมชน จัดโครงการฝึกอาชีพระยะสั้นให้แก่ชุมชนในเขตเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนในชุมชนที่ไม่มีอาชีพและ ว่างงานได้มีอาชีพ และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เป็นการสร้างอาชีพให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาล เป็นการส่งเสริมให้ประชาชนรู้จักการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ โดยการสาธิตประดิษฐ์ดอกไม้จากวัสดุจากธรรมชาติและกระดาษสา ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 เวลา 8.00 น. ณ เทศบาลตำบลดอนเจดีย์ ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย

    • ตุลาคม 2564-กันยายน 2565
    • เทศบาลตำบลดอนเจดีย์
    • 18-11-2021

0-3559-1240

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์​​

@donjadee​