โครงการฝึกอาชีพระยะสั้น

นายสุทธิศักดิ์ ชัยธนทรัพย์ นายกเทศมนตรีตําบลดอนเจดีย์ ได้มอบหมายให้งานพัฒนาชุมชน สํานักปลัดเทศบาล ดําเนินโครงการฝึกอาชีพระยะสั้น โดยการอบรมและสาธิตการถนอมอาหาร ในวันที่ 9 ธันวาคม 2563 เวลา 8.30 น. ณ สํานักงานเทศบาลตําบลดอนเจดีย์ เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนที่ไม่มีอาชีพและว่างงานได้มีอาชีพ และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เป็นการสร้างอาชีพให้แก่ประชาชน อมรมและสาธิตฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

    • ตุลาคม 2563-กันยายน 2564
    • เทศบาลตำบลดอนเจดีย์
    • 09-12-2020

0-3559-1240

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์​​

@donjadee​