โครงการฝึกอาชีพระยะสั้นการสานตระกร้า

เทศบาลตําบลดอนเจดีย์ ดําเนินการจัดทํา “โครงการฝึกอาชีพระยะสั้น ให้แก่ชุมชนในเขคเทศบาล” เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนในชุมชนที่ไม่มีอาชีพและว่างงานได้มีอาชีพ และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เป็นการสร้างงานสร้างอาชีพให้แก่ประชาชน รู้จักการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ในครัวเรือน โดยการอบรมและสาธิตการสานกระเป๋าจากเส้นพลาสติก ในวันอังคารที่ 14 มกราคม 2563 เวลา 08.30 น. ณ สํานักงานเทศบาลตําบลดอนเจดีย์

    • มกราคม 2563-กันยายน 2563
    • เทศบาลตำบลดอนเจดีย์
    • 14-12-2020

0-3559-1240

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์​​

@donjadee​