โครงการฝึกอาชีพระยะสั้น

นายสุทธิศักดิ์ ชัยธนทรัพย์ นายกเทศมนตรีตําบลดอนเจดีย์ ได้มอบหมายให้งานพัฒนาชุมชน จัดโครงการฝึกอาชีพระยะสั้น การฝึกอบรมสาธิตการเพาะต้นอ่อนทานตะวัน เพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพและสนับสนุนให้ประชาชนมีอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มพูนรายได้ ให้กับครอบครัวและการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ในวันที่ 15 กันยายน 2563 เวลา 9.00 น. ณ เทศบาลตําบลดอนเจดีย์

    • มกราคม 2563-กันยายน 2563
    • เทศบาลตำบลดอนเจดีย์
    • 15-09-2020

0-3559-1240

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์​​

@donjadee​