โครงการฝึกอาชีพระยะสั้น

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์ ดำเนินการจัดโครงการฝึกอาชีพระยะสั้นการฝึกการทำพริกแกงเผ็ด และพริกแกงเขียวหวาน ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 เวลา 9.00 น. ณ อาคารเอนกประสงค์เทศบาลตำบลดอนเจดีย์

    • ตุลาคม 2566-กันยายน 2567

0-3559-1240

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์​​

@donjadee​