โครงการฝึกอาชีพระยะสั้น

นายสุทธิศักดิ์ ชัยธนทรัพย์ นายกเทศมนตรีตำบลดอนเจดีย์ กล่าวเปิดโครงการฝึกอาชีพระยะสั้นการฝึกประดิษฐ์ดอกไม้จากดินไทย ให้กับชุมชนในเขตเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ ในวันที่ 19 กรกฏาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี

    • ตุลาคม 2565-กันยายน 2566

0-3559-1240

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์​​

@donjadee​