โครงการฝึกอาชีพระยะสั้น

นายสุทธิศักดิ์ ชัยธนทรัพย์ นายกเทศมนตรีตำบลดอนเจดีย์ เปิดโครงการฝึกอาชีพระยะสั้นการปั้นดอกพุดจากดินไทย เพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และเป็นการเพิ่มรายได้ในครัวเรือน ในวันที่ 25 สิงหาคม 2566 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี

    • ตุลาคม 2565-กันยายน 2566

0-3559-1240

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์​​

@donjadee​