โครงการฝึกอาชีพระยะสั้นการทำยาดม

นายสรร วีระวงษ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลดอนเจดีย์ เปิดโครงการฝึกอาชีพระยะสั้นการฝึกอบรมทำยาดมสุมนไพรไทย ในวันที่ 7 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถใช้เวลาวว่างให้เกิดประโยชน์ และนำไปสร้างรายได้ให้กับครัวเรือน หรือทำใช้เอง

    • ตุลาคม 2566-กันยายน 2567

0-3559-1240

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์​​

@donjadee​