โครงการพลังเด็กไทยยุคใหม่สร้างสังคมไทยปลอดบุหรี

    • ตุลาคม 2564-กันยายน 2565
    • 21-07-2022

 

โรงพยาบาลดอนเจดีย์ กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด ขอรับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ ดำเนินโครงการพลังเด็กยุคใหม่สร้างสังคมไทยปลอดบุหรี่           โดยจัดกิจกรรม ประกอบด้วย การจัดนิทรรศการเรื่องพิษภัยบุหรี่ การอบรมให้ความรู้ การสาธิตปอดจำลอง การวัดค่าก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ การตอบปัญหา การประกวดคำขวัญ เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2565      ณ โรงเรียนดอนเจดีย์พิทยาคม ผู้เข้าร่วมโครงการ 205 คน และวันที่ 21 กรกฎาคม 2565 ณ โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ ผู้เข้าร่วมโครงการ 597 คน

0-3559-1240

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์​​

@donjadee​