โครงการพัฒนาการเด็ก

กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลดอนเจดีย์ จัดโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 เวลา 9.00 น. ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของครูและผู้ปกครอง ในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยอย่างถูกต้องและส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทั้ง 4 ด้านเหมาะสมตามวัย

    • ตุลาคม 2563-กันยายน 2564
    • เทศบาลตำบลดอนเจดีย์
    • 05-11-2020

0-3559-1240

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์​​

@donjadee​