โครงการพัฒนายกระดับมาตรฐานอาหารริมบาทวิถี

นายสุทธิศักดิ์ ชัยธนทรัพย์ นายกเทศมนตรีตำบลดอนเจดีย์ ร่วมกับ โรงพยาบาลดอนเจดีย์ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอดอนเจดีย์ ชมรมผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารหน้าพระบรมราชานุสรณ์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช และศูนย์อนามัยที่ ๕ ราชบุรี ร่วมเสนอการพัฒนายกระดับมาตรฐานอาหารริมบาทวิถี (Street Food Good Health) พร้อมมอบป้าย “เมนูชูสุขภาพ” จำนวน ๖ ป้ายให้กับผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารริมบาทวิถีหน้าพระบรมราชานุสรณ์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช และลงตรวจพื้นที่ประเมินการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานอาหารริมบาทวิถี ในวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๔ ณ ชมรมผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารหน้าพระบรมราชานุสรณ์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

    • ตุลาคม 2563-กันยายน 2564
    • เทศบาลตำบลดอนเจดีย์
    • 08-09-2021

0-3559-1240

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์​​

@donjadee​