โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์ ได้ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ เพื่อให้บุคลากรได้รับการพัฒนาตลอดเวลา เพื่อให้มีความคิดสร้างสรรค์ใหม่ ๆ โดยการอบรมพัฒนาศักยภาพพนักงาน ศึกษาดูงานแนวทางการบริหารจัดการที่ดี รวมถึงการศึกษาดูงานวิสาหกิจชุมชนตามแนวเศรษฐพอเพียง ในวันที่ 5 - 7 มีนาคม 2563 ณ จังหวัดน่าน

0-3559-1240

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์​​

@donjadee​