โครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยและอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน

นายสรร วีระวงษ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลดอนเจดีย์ กล่าวเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยและอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน โดยการฝึกอบรมเรื่องการป้องกันและระงับอัคคีภัยในเบื้องต้น ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพื่อเพิ่มพูนความรู้และ ความสามารถ นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่าง ถูกต้อง จากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุพรรณบุรี เขต 2 ในวันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2567 เวลา 08.30 น. ณ เทศบาลตำบลดอนเจดีย์

    • ตุลาคม 2566-กันยายน 2567

0-3559-1240

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์​​

@donjadee​