โครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นายสุทธิศักดิ์ ชัยธนทรัพย์ นายกเทศมนตรีตําบลดอนเจดีย์ เปิดโครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน ในวันที่ 18 สิงหาคม 2563 เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป ณ เทศบาลตําบลดอนเจดีย์ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเสริมทักษาในการแก้ไขปัญหาในการเกิดเหตุเพลิงไหม้ และการป้องกันเหตุที่จะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา รู้จักเทคนิคต่างๆในการช่วยเหลือผู้เจ็บป่วย

    • มกราคม 2563-กันยายน 2563
    • เทศบาลตำบลดอนเจดีย์
    • 18-08-2020

0-3559-1240

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์​​

@donjadee​