โครงการพัฒนาสนับสนุนเกณฑ์มาตรฐานสุขาภิบาลอาหารของผู้ประกอบการฯ

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์ จัดโครงการพัฒนาสนับสนุน เกณฑ์มาตรฐานสุขาภิบาลอาหารของผู้ประกอบการด้านอาหารและตลาดสด ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารได้รับการพัฒนาหลักสุขาภิบาลอาหารที่ผ่านการประเมินของตลาดสดน่าซื้อ

    • เมษายน 2562 - มิถุนายน 2562
    • เทศบาลตำบลดอนเจดีย์
    • 01-04-2019

0-3559-1240

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์​​

@donjadee​