โครงการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานอาหารริมบาทวิถี

โครงการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานอาหารริมบาทวิถี (Street Food Good Health) หน้าพระบรม
ราชานุสรณ์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 วันที่ 29 มีนาคม 2565 ณ สมาคมดอนเจดีย์ประชาคม เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวแบบ new normal รวมทั้งเป็นการพัฒนาศักยภาพของผู้สัมผัสอาหารให้มีความเป็นมืออาชีพ

    • ตุลาคม 2564-กันยายน 2565
    • เทศบาลตำบลดอนเจดีย์
    • 29-03-2022

0-3559-1240

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์​​

@donjadee​