โครงการพัฒนาและสนับสนุนสุขาภิบาลอาหาร

นายสุทธิศักดิ์ ชัยธนทรัพย์ นายกเทศมนตรี เปิดโครงการพัฒนา สนับสนุน เกณฑ์มาตรฐานสุขาภิบาลอาหารของผู้ระกอบการด้านอาหารและตลาดสด ประจําปีงบประมาณ 2564 เพื่อเพิ่มองค์ความรู้และทบทวนหลักสุขาภิบาลอาหารและสุขลักษณะส่วนบุคคลให้แก้ผู้ประกอบการด้านอาหารและตลาดสด ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 เวลา 8.00 น. ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลดอนเจดีย์

    • ตุลาคม 2563-กันยายน 2564
    • เทศบาลตำบลดอนเจดีย์
    • 24-11-2020

0-3559-1240

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์​​

@donjadee​