โครงการพัฒนา สนับสนุน เกณฑ์มาตรฐานสุขาภิบาลฯ

นายสุทธิศักดิ์ ชัยธนทรัพย์ นายกเทศมนตรีตำบลดอนเจดีย์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ หัวหน้าส่วนราชการและ ผู้ประกอบการร้านอาหารและแผงลอยจำหน่ายอาหารในเขตเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ เดินทางไปศึกษาดูงานโครงการพัฒนา สนับสนุน เกณฑ์มาตรฐานสุขาภิบาลอาหารของผู้ประกอบการด้านอาหารและตลาดสด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 ณ ตลาดกลางผักและผลไม้(ศรีเมือง) ตลาดเก่าโคยกี๊ จังหวัดราชบุรี เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ/ผู้สัมผัสอาหารและตลาดสด ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากสถานที่ที่ได้รับการพัฒนาหลักสุขาภิบาลอาหารที่ผ่านการประเมินของตลาดสดน่าซื้อ เพื่อนำมาปรับปรุงและเป็นแนวทางในการพัฒนาด้านสุขาภิบาลอาหารให้มีมาตรฐานในรูปแบบที่ยั่งยืน

    • ตุลาคม 2566-กันยายน 2567

0-3559-1240

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์​​

@donjadee​