โครงการพัฒนา สนับสนุน เกณฑ์มาตรฐานสุขาภิบาลอาหารฯ(การตรวจสารปนเปื้อน)

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์ ลงพื้นที่ออกตรวจสารปนเปื้อนตามโครงการพัฒนา สนับสนุน เกณฑ์มาตรฐานสุขาภิบาลอาหารของผู้ประกอบการด้านอาหารและตลาดสด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ตรวจสุขาภิบาลอาหาร ตามแบบประเมินสุขาภิบาลอาหารและให้คำแนะนำผู้ประกอบการ/ผู้สัมผัสอาหาร , ตลาดสดและโรงเรียน ในวันที่ 6 - 10 พฤศจิกายน 2566 ณ ตลาดสดเมืองทอง ตลาดสดบุญศรีสุวรรณ ตลาดนัดวันอังคาร ร้านค้ารอบองค์อนุสรณ์ดอนเจดีย์ ตลาดโต้รุ่ง โรงอาหารในโรงเรียน/โรงพยาบาล และ อาหารริมบาทวิถีหน้าองค์ฯ และสถานที่จำหน่ายอาหารในเขตเทศบาลตำบลดอนเจดีย์

    • ตุลาคม 2566-กันยายน 2567

0-3559-1240

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์​​

@donjadee​