โครงการพ่นหมอกควันป้องกันไข้เลือดออก

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์ โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการฉีดพ่นหมอกควัน เพื่อกำจัดยุงลาย และเป็นการป้องกันโรคไข้เลือดออก ภายในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลดอนเจดีย์ ประจำเดือนมกราคม ในวันที่ 26 – 29 มกราคม 2564 ขอขอบคุณทุกท่านที่อำนวยความสะดวกและให้ความร่วมมือให้กับเจ้าหน้าที่พ่นหมอกควันในครั้งนี้

    • ตุลาคม 2563-กันยายน 2564
    • เทศบาลตำบลดอนเจดีย์
    • 29-01-2021

0-3559-1240

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์​​

@donjadee​