โครงการรฝึกอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้ง

นายจตุรงค์ อินทร์พรหม ปลัดเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลดอนเจดีย์
ให้ความรู้และความเข้าใจ โดยฝึกอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ และนายกเทศมนตรีตำบลดอนเจดีย์ เพื่อให้เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพ ตลอดจน วิธีการ ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอนเจดีย์และนายกเทศมนตรีตำบลดอนเจดีย์ ในวันที่ 26 มีนาคม 2564 เวลา 8.00 น. ณ เทศบาลตำบลดอนเจดีย์

    • ตุลาคม 2563-กันยายน 2564
    • เทศบาลตำบลดอนเจดีย์
    • 26-03-2021

การฝึกอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง

ประจำหน่วยเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอนเจดีย์และ

นายกเทศมนตรีตำบลดอนเจดีย์

            นายจตุรงค์  อินทร์พรหม ปลัดเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลดอนเจดีย์ ให้ความรู้และความเข้าใจ โดยฝึกอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ และนายกเทศมนตรีตำบลดอนเจดีย์ เพื่อให้เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพ ตลอดจนวิธีการ ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอนเจดีย์และนายกเทศมนตรีตำบลดอนเจดีย์ ในวันที่ 26 มีนาคม 2564 เวลา 8.00 น. ณ เทศบาลตำบลดอนเจดีย์

0-3559-1240

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์​​

@donjadee​